Porozumienie z PSW

Opublikowane przez admin w dniu

28 września 2021 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Bialskopodlaską Izbą Gospodarczą a Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej o zacieśnieniu trwającej współpracy.

Przyjęto następujący zakres współpracy:

  • współpraca i utrwalanie relacji pomiędzy środowiskiem akademickim, a środowiskiem biznesu; doradztwo i konsultacje przy tworzeniu programów nauczania, programów praktyk oraz programów zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje zawodowe studentów;
  • podnoszenie kwalifikacji studentów poprzez organizowanie i prowadzenie wspólnych wykładów, spotkań, seminariów;
  • możliwość odbywania praktyk, staży i wizyt studyjnych przez studentów w Przedsiębiorstwach zrzeszonych w Bialskopodlaskiej Izbie Gospodarczej, w liczbie i okresie dogodnym dla stron;
  • badanie kompetencji zawodowych studentów;
  • wskazywanie tematyki prac dyplomowych w zakresie zainteresowań Przedsiębiorstw zrzeszonych w Bialskopodlaskiej Izbie Gospodarczej;
  • współdziałanie dotyczące zatrudniania studentów i absolwentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;
  • współpraca dotycząca prac badawczych podejmowanych w Uczelni;
  • współpraca w zakresie innowacji i transferu technologii (możliwość tworzenia konsorcjów naukowych).
Kategorie: Aktualności